Annelies Volgers Coaching logo

Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Annelies Volgers Coaching
Gevestigd te De Pream 5, 8651 GA , IJlst

Cliënt:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Annelies Volgers Coaching wenst af te nemen/afneemt;

Definitie cliënt:
De rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant).

Definitie diensten:
De door Annelies Volgers Coaching aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde dienst, zoals coaching.

 

2. Algemeen

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Onder de term ‘schriftelijk’ wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Annelies Volgers Coaching wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

 

3. Betaling en facturering

3.1 Annelies Volgers Coaching zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.

3.2 Cliënt dient verschuldigde bedragen uiterlijk op de overeengekomen betaaldatum te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

3.3 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Annelies Volgers Coaching heeft plaatsgevonden.

3.4 Annelies Volgers Coaching is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

3.5 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Annelies Volgers Coaching, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Annelies Volgers Coaching aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

3.6 Indien cliënt niet binnen of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.7 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Annelies Volgers Coaching ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

3.8 Bovenstaande voorwaarden, te weten 3.1 tot en met 3.7, gelden ook voor de STEAN trainingen

3.9 Betaling van de STEAN trainingen dient voor de betreffende trainingsdag te zijn voldaan, uiterlijk op de factuur aangegeven betaaldatum.

 

4. Verplichtingen van cliënt bij de gesprekken

4.1 Cliënt dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Annelies Volgers Coaching gevraagde en benodigde essentiële informatie.

4.2 Cliënt dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij de coaching.

 

5. Annulering door /opzegging van en verhindering van cliënt bij een afspraak

5.1 Cliënt is gerechtigd het gesprek kosteloos te annuleren tot 24 uur voor aanvang van het geplande gesprek zonder enige opgaaf van redenen. Indien een afspraak voor coaching minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt het uurtarief alsnog in rekening gebracht.

5.2 Annulering van een gesprek dient telefonisch of door middel van een e-mail te geschieden door cliënt  aan het adres van Annelies Volgers Coaching.

5.3 Annulering van deelname aan een STEAN training kan kosteloos tot 3 dagen (= 72 uur) van tevoren. Daarna zijn wij genoodzaakt het inschrijfgeld alsnog in rekening te brengen.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Annelies Volgers Coaching is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Annelies Volgers Coaching.

6.2 Indien en voor zover op Annelies Volgers Coaching enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Annelies Volgers Coaching de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

6.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Annelies Volgers Coaching in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

6.4 Iedere schade jegens Annelies Volgers Coaching, behalve een schade die door Annelies Volgers Coaching is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

6.5 Bovenstaande voorwaarden, te weten 6.1 tot en met 6.4, zijn ook van toepassing op de STEAN trainingen, die onderdeel vormen van Annelies Volgers Coaching.

 

7. Overmacht

7.1 Indien Annelies Volgers Coaching door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Annelies Volgers Coaching gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Annelies Volgers Coaching op betaling door cliënt voor reeds door Annelies Volgers Coaching verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

7.2 Annelies Volgers Coaching zal cliënt zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Annelies Volgers Coaching heeft slechts een inspanningsverplichting.

7.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Annelies Volgers Coaching) waardoor Annelies Volgers Coaching tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van de eigenaar, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Annelies Volgers Coaching kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt (verder) nakomt.

7.4 Bovenstaande voorwaarden, te weten 7.1 tot en met 7.3, zijn ook van toepassing op de STEAN trainingen, die onderdeel vormen van Annelies Volgers Coaching.

 

8. Vertrouwelijkheid

8.1 Annelies Volgers Coaching zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt, tenzij anders is overeengekomen of Annelies Volgers Coaching daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende doorAnnelies Volgers Coaching ontwikkelde documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Annelies Volgers Coaching en haar concepten, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Annelies Volgers Coaching en gehanteerde software berusten bij Annelies Volgers Coaching of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

9.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Annelies Volgers Coaching is het de cliënt niet toegestaan om enig door Annelies Volgers Coaching aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

9.3 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Annelies Volgers Coaching geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 

10. Persoonsgegevens

10.1 Annelies Volgers Coaching behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.

10.2 Annelies Volgers Coaching neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. events en programma’s) door Annelies Volgers Coaching.

10.3 Cliënt stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

10.4 Indien een cliënt geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit te allen tijde laten weten aan Annelies Volgers Coaching en Annelies Volgers Coaching zal de informatievoorziening dan stopzetten.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

11.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, onverminderd het recht van Annelies Volgers Coaching een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

Annelies Volgers Coaching, met als onderdeel daarvan STEAN trainingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Annelies Volgers-Donker, De Pream 5, 8651 GA , IJlst

e-mailadres: annelies@volgerscoaching.nl

2. Persoonsgegevens die ik verwerk

Annelies Volgers Coaching verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact
 • Bankrekeningnummer
 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren), om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact op met mij via e-mailadres annelies@volgerscoaching.nl, dan verwijder ik die informatie.

4. Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk

Annelies Volgers Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om diensten aan je te leveren
 

5. Contactformulieren

Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende mailbox van Annelies Volgers Coaching, zodat ik je bericht kan beantwoorden. De gegevens uit het contactformulier worden uiterlijk 2 maanden bewaard.

6. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Annelies Volgers Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik maak tijdens de coaching gebruik van een papieren en digitaal dossier. Het papieren dossier wordt bewaard in een met een slot afgesloten kast. Het digitale dossier is beveiligd door een wachtwoord.

Gegevens die ik moet bewaren i.v.m. wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld voor de belastingdienst, worden 7 jaar bewaard.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Annelies Volgers Coaching verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Annelies Volgers Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Annelies Volgers Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar e-mailadres annelies@volgerscoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Contact

Bedrijfsgegevens

Menu

Contact?

Annelies Volgers Coaching logo

Kennismakingsgesprek

Wat kun je verwachten van een gratis kennismakingsgesprek?

 • Dit kan telefonisch of bij mij thuis (geef je voorkeur aan)
 • Een kennismakingsgesprek duurt 30-45 minuten
 • Tijdens dit gesprek leer je mij alvast een beetje kennen en ik jou
 • We gaan bespreken met welke hulpvraag je aan de slag zou willen in een coachtraject
  (in het kort: waar sta je nu, hoe komt dat denk je en wat zou je wensen voor je toekomst)
 • Aan het eind van het gesprek kunnen we besluiten om wel of niet een coachtraject te beginnen samen.